Visamo

Dar Puname Sree Dipeshwari Mataji Na Mandire Chali Ne Avata Bhakto Mate Cha (Tea) Tatha Nasta Nu Ayojan Dar Puname Untarda Gam Ma Karva Mo Ave Chhe.

Comments