ગેટનું ઉદગાટનના ફોટા - ૧૭/૦૩/૨૦૧૪


આ ફોટા ગેટ નું ઉદગાટન - તારીખ ૧૭/૦૩/૨૦૧૫ ના છે. 

ઉપરોક્ત ફોટાઓનું પ્રાપ્તિસ્થાન - himmatsinh chauhan Juna Untarda

                                        Have a Nice Day.. BACK TO HOME.