૨૫ મો પાટોત્સવ (રજતજયંતી મહોત્સવ) - ૨૫,૨૬,૨૭/૦૪/૨૦૧૨ (બુધ,ગુરુ અને શુક્રવાર)

અન્ન કૂટ રજત જયંતી ૨૦૧૨


અન્ન કૂટ રજત જયંતી ૨૦૧૨


અન્ન કૂટ રજત જયંતી ૨૦૧૨


દિપેશ્વરી માતાજી 


દિપો 


હવન કુંડ 


પુષ્પ વર્ષા પુષ્પ વર્ષા માટે હેલીકોપ્ટેરઉપરોક્ત ફોટાનું પ્રાપ્તિસ્થાન - "હિંમતસિંહ એ. ચૌહાણ" © H R INFOTECH 2014-2019