પાટોત્સવ૨૬ મો પાટોત્સવ – ૧૬/૦૫/૨૦૧૩ (ગુરુવાર)


૨૭ મો પાટોત્સવ – ૦૫/૦૪/૨૦૧૪ (સોમવાર)


૨૮ મો પાટોત્સવ – ૨૪/૦૪/૨૦૧૫ (શુક્રવાર)


૨૯ મો પાટોત્સવ – ૧૨/૦૫/૨૦૧૬ (ગુરુવાર)


૩૦ મો પાટોત્સવ – ૦૧/૦૫/૨૦૧૭ (સોમવાર)


૩૧ મો પાટોત્સવ – ૨૧/૦૫/૨૦૧૮ (શનિવાર)


૩૨ મો પાટોત્સવ – ૧૦/૦૫/૨૦૧૯ (શનિવાર)


૩૩ મો પાટોત્સવ – ૨૬/૦૪/૨૦૨૦ (બુધવાર)


૩૪ મો પાટોત્સવ – ૧૮/૦૫/૨૦૨૧ (મંગળવાર)

Comments

Diporam group said…
Nice