શ્રી દિપોમાં ની પુનમ ના ફોટા - જુના ઉંટરડા

શ્રી દિપેશ્વરી ધામ - ઉંટરડા માં દર મહીને ભરાતી પુનમના ફોટા

પ્રાપ્તિસ્થાન - હિંમતસિંહ ચૌહાણ 

Have a Nice Day.. BACK TO HOME.